Јеzik

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

O nama

JKP "Subotička toplana" je moderno poduzeće koje upravlja energetskim resursima grada Subotice i usmjerava razvoj komunalne energetike u pravcu optimalnog i održivog opskrbe korisnika toplinskom energijom u skladu sa principima unapređenja energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Osnivač JKP "Subotička toplana" je Grad Subotica, a sjedište je u Subotici, Segedinski put broj 22.

Licence

JKP "Subotička toplana" od 2016. godine posjeduje licence za obavljanje tri energetske djelatnosti:

     proizvodnju toplinske energije,
     distribuciju toplinske energije i
     opskrbljivanje toplinskom energijom.

Licenca za proizvodnju toplinske energije vrijedi 30 godina, dok licence za distribuciju i oprskrbljivanje toplinskom energijom vrijede 10 godina.

Implementirani sustavi upravljanja

U JKP "Subotička toplana" uspostavljeni su sljedeći sustavi:

     Sustav upravljanja kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda ISO 9001: 2008, uspostavljen 2009. godine,
     Sustav upravljanja zaštitom okoliša, usklađen sa zahtjevima standarda ISO 140001: 2004, uspostavljen 2012. godine,
     Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, usklađen s Žatev standarda OHSAS 180001: 2007, uspostavljen 2012. godine.

Implementiranje i primjena ovih sustava i standarda omogućuje JKP Subotička toplana poštovanje ne samo zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, već i vlastitih zahtjeva odgovornog poslovanja, koje podrazumijeva stratešku opredijeljenost ka stalnom unapređenju energetske učinkovitosti proizvodnih postrojenja i distribucijske mreže i doprinos unapređenju kvalitete životne sredine.
tehničke karakteristike

Osnovne tehničke proizvodno-distribucijske karakteristike JKP "Subotička toplana" su:

     Vlastiti kapaciteti za proizvodnju toplinske energije - 126 MW.
     Ukupna instalirana snaga konzuma 124 MW
     Distributivna cijevna mreža dužine 48,5 km, tj. 97 km s povratnim vodovima promjera 500 mm do promjera 40 mm
     834 toplinske stanice u mreži (310 u kolektivnim stambenim objektima i 524 kućnih podstanica)
     Toplinske podstanice u većini objekata su neizravnog tipa, sa automatskom regulacijom inteziteta grijanja i daju mogućnost daljinskog monitoringa i upravljanja.
     138.500 MWh - proizvodnja toplinske energije po sezoni grijanja

JKP "Subotička toplana" proizvodi 138.500 MWh toplinske energije po sezoni grijanja i opskrbljuje toplinskom energijom ukupno 27% subotičkih kućanstava, odnosno 10.087 stanova i 328 poslovnih potrošača, među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi gospodarski subjekti. Proizvodni sustav poduzeća u stanju je odgovoriti na sve potrebe toplinskog konzuma, a uvođenje sustava automatskog upravljanja doprinijelo je racionalizaciji procesa, kao i postizanju optimuma kako po osnovi tehničkih, tako i po osnovu ekonomskih kriterija produkcije toplinske energije.

Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a kao alternativa koristi se mazut.

Energetska tranzicija, u kojoj je JKP "Subotička toplana" prešlo više od polovice puta, u pogledu proizvodnog sustava podrazumijeva napuštanje starog sustava središnje regulacije i diktiranje razine proizvodnje na izvoru, te prihvaćanje novog koncepta zadovoljavanja trenutnih potreba promjenjivog toplinskog konzuma, reguliranog na mjestu primopredaje ili mjestu potrošnje toplinske energije.

Od početka sezone grijanja 2005/2006, Poduzeće je počelo da primjenjuje isključivo sustav obračuna po izmjerenoj količini utrošene energije. Na distribucijskom sustavu sva primopredajna mjesta opremljena su mjerilima isporučene toplinske energije, što ovo poduzeće svrstava u red rijetkih energetskih subjekata u Srbiji ovog tipa, koji obračun isporučene toplinske energije vrše isključivo na bazi mjerenja.