Језик

 • Српски
 • Serbo-Croatian
 • Magyar
 • English
Suboticka Toplana

О нама

ЈКП “Суботичка топлана“ је модерно предузеће које управља енергетским ресурсима града Суботице и усмерава  развој комуналне енергетике у правцу оптималног и одрживог снабдевања корисника топлотном енергијом у складу са принципима унапређења енергетске ефикасности и заштите животне средине.
Оснивач ЈКП “Суботичка топлана“ је Град Суботица, а седиште је у Суботици, Сегедински пут број 22.

Лиценце

ЈКП “Суботичка топлана“ од 2016. године поседује лиценце за обављање три енергетске делатности:

 • производњу топлотне енергије,
 • дистрибуцију топлотне енергије,
 • снабдевање топлотном енергијом.

Лиценца за производњу топлотне енергије важи 30 година, док лиценце за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом важе 10 година.

Имплементирани системи управљања

У ЈКП “Суботичка топлана“ успостављени су следећи системи:

 • Систем менаџмента квалитетом усклађен са захтевима стандарда ИСО 9001:2015, имплементиран 2015. године,
 • Систем управљања заштитом животне средине, усклађен са захтевима стандарда ИСО 14001:2015, имплементиран 2015. године,
 • Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, усклађен са затевима стандарда ИСО 45001:2018, имплементиран 2018. године.

Имплементирање и примена ових система и стандарда омогућава ЈКП Суботичка топлана поштовање не само законске регулативе и важећих захтева у овој грани индустрије, већ и сопствених захтева одговорног пословања, које подразумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу енергетске ефикасности производних постројења и дистрибутивне мреже и допринос унапређењу квалитета животне средине.

Техничке карактеристике

Основне техничке производно-дистрибутивне карактеристике ЈКП “Суботичка топлана“ су:

 • Сопствени капацитети за производњу топлотне енергије – 141 МW.
 • Укупна инсталисана снага конзума 124 МW
 • Дистрибутивна цевна мрежа дужине 53 км, тј. 97 км са повратним водовима промера 500 мм до промера 40 мм
 • 763 топлотнe подстаницe у мрежи (382 у колективним стамбеним објектима и 381  кућнa подстаница)
 • Tоплотне подстанице у већини објеката су индиректног типа, са аутоматском регулацијом интезитета грејања и дају могућност даљинског мониторинга и управљања.
 • 138.500 МWх –  производња топлотне енергије по грејној сезони

 
ЈКП "Суботичка топлана" производи приближно 138.500 МWh топлотне енергије по грејној сезони и снабдева топлотном енергијом укупно 27% суботичких домаћинстава, односно 10.226 станова и 335 пословних потрошача, међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти. Производни систем предузећа у стању је да одговори на све потребе топлотног конзума, а увођење система аутоматског управљања допринело је рационализацији процеса, као и постизању оптимума како по основу техничких, тако и по основу економских критеријума продукције топлотне енергије.

Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а као алтернатива користи се мазут.
Енергетска транзиција, у којој је ЈКП “Суботичка топлана“ прешло више од половине пута, у погледу производног система подразумева напуштање старог система централне регулације и диктирање нивоа производње на извору, те прихватање новог концепта задовољавања тренутних потреба променљивог топлотног конзума, регулисаног на месту примопредаје или месту потрошње топлотне енергије.

Од почетка грејне сезоне 2005/2006, Предузеће је почело да примењује искључиво систем обрачуна по измереној количини утрошене енергије. На дистрибутивном систему сва примопредајна места опремљена су мерилима испоручене топлотне енергије, што ово предузеће сврстава у ред ретких енергетских субјеката у Србији овог типа, који обрачун испоручене топлотне енергије врше искључиво на бази мерења.